Monday, June 13, 2016

பாலாம்பிகையின் வழிபாடு முறை | Worship of Sri Balambika

பாலாம்பிகையின் வழிபாடு முறை | Worship of Sri Balambika


ஸ்ரீ சக்ர ராஜ ஸிம்ஹாஸனேஸ்வரி துணை

Image may contain: 1 person, standing

|| ஓம் ஹ்ரீம் லலிதாம்பிகாயை நம: ||

பாலாம்பிகை

|| க எ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ||

* * *

வலைப்பூ அன்பர்களுக்கு,

|| ஸ்ரீ பாலாம்பிகையின் வழிபாடு முறை ||

அபவித்ரபவித்ரோவா ஸர்வாவஸ்தாம் கதோபிவா:!

ஸ்மரேத் புண்டரீகாக்ஷம் ஸ பாஹ்யாப்யந்தர:ஸுசி: !!

சாப விமோசனம் – ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பாலே சிவசாபம்விமோச்சய ஃபட் ஸ்வாஹ: (12)

பாலா சஞ்சீவினம் – சௌஐம் க்லீம் பாலாயை நம:

சம்புடீகரணம் – சௌஐம் க்லீம் சௌபாலாயை நம:

 ***
பாலாம்பிகை
பாலாம்பிகை

ஆசமனம் முதல் பூர்வாங்க பூஜைகளை முடித்து பின்னர் ஆரம்பிக்கவும்

***

ஓம் அஸ்யஸ்ரீ பாலா திரிபுரசுந்தரி மஹாமந்த்ரஸ்ய,

தக்ஷிணாமூர்த்தி ரிஷியே நம: – சிரசே

பங்க்திச்சந்தசே நமோ – முகே

பாலா த்ரிபுரசுந்தரி தேவதாயை நமோ – ஹ்ருதயே

ஐம் பீஜாய நமோ – குஹ்யே

சௌசக்தியை நமோ – பாதயோ

க்லீம் கீலகாய நம: – சர்வாங்கே

சர்வதா சர்வசித்தயே ஜபே வினியோக

கர ந்யாஸம்.

ஐம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம:

க்லீம் தர்ஜனீப்யாம் நம:

சௌமத்யமாப்யாம் நம:

ஐம் அனாமிகாப்யாம் நம:

க்லீம் கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:

சௌகரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸம்.

ஐம் ஹ்ருதயாய நம:

க்லீம் சிரசே ஸ்வாஹ:

சௌசிகாயை வஷட்

ஐம் கவச்சாய ஹூம்.

க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

சௌஅஸ்த்ராய ஃபட்

பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக்பந்த:

த்யானம்.

அருண கிரண ஜாலை ரஞ்ஜிதா ஸாவகாஸா
வித்ருத ஜப ஸ்படீகா புஸ்தகா பீதிஹஸ்தா
இதர கரவராட்யா புல்லகல்ஹார ஸம்ஸ்தா
நிவஸது ஹ்ருதி பாலா நித்ய கல்யாணரூபா (சீலா)

பன்சபூஜா:

லம்  – ப்ரித்விதத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீபாலாம்பிகாயைநமசுத்த பரிமள கந்தம் பரிகல்பயாமி

ஹம் – ஆகாஷதத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீபாலாம்பிகாயைநமபரிமள புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி

யம் – வாயுதத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீபாலாம்பிகாயை நம:தூபமாக்ரபயாமி

ரம் – வன்ஹிதத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீபாலாம்பிகாயைநமசுத்த க்ருத தீபம் சந்தர்ஷயாமி

வம் – அம்ருததத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீபாலாம்பிகாயைநமநானாவித பக்வன்னாதி சமேத அம்ருதம்மஹாநைவேத்யம் நிவேதயாமி

சம் – சர்வதத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீபாலாம்பிகாயை நம:கர்பூரவீடிகாயுக்த தாம்பூல சமேத சர்வோபச்சாரபூஜான் சமர்ப்பயாமி.

யதாசக்தி யதாசங்க்யா மூலமந்த்ர ஜபம் க்ருத்வா!

குரு
குரு

மூலமந்த்ரம்: “ஓம் சௌஐம் க்லீம் சௌபாலாயைநம:”            1008 உரு, காலையும் மாலையும்.

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸம்.

ம் ஹ்ருதயாய நம:

க்லீம் சிரசே ஸ்வாஹ:

சௌசிகாயை வஷட்

ஐம் கவச்சாய ஹூம்.

க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

சௌஅஸ்த்ராய ஃபட்

பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக்விமோக:

த்யானம்.

அருண கிரண ஜாலை ரஞ்ஜிதா ஸாவகாஸா
வித்ருத ஜபஸ்படீகா புஸ்தகா பீதிஹஸ்தா
இதர கரவராட்யா புல்லகல்ஹார ஸம்ஸ்தா
நிவஸது ஹ்ருதி பாலா நித்யகல்யாண ரூபா (சீலா)
 

மானஸ பன்சபூஜை

ம் – ப்ரித்வி தத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீ பாலாம்பிகாயைநமசுத்த பரிமள கந்தம் பரிகல்பயாமி

ஹம் – ஆகாஷ தத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீ பாலாம்பிகாயைநமபரிமள புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி

யம் – வாயு தத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீ பாலாம்பிகாயை நம:தூபமாக்ரபயாமி

ரம் – வன்ஹி தத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீ பாலாம்பிகாயைநமசுத்த க்ருத தீபம் சந்தர்ஷயாமி

வம் – அம்ருத தத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீ பாலாம்பிகாயைநமநானாவித பக்வன்னாதி சமேத அம்ருதம்மஹாநைவேத்யம் நிவேதயாமி

சம் – சர்வ தத்வாத்மிகாயை ஸ்ரீ பாலாம்பிகாயை நம:கர்பூரவீடிகாயுக்த தாம்பூல சமேத சர்வோபச்சாரபூஜான் சமர்ப்பயாமி. 

ஸமர்ப்பணம்.

குஹ்யாதி குஹ்ய கோப்த்ரீ த்வம் க்ருஹணாஸ்மாத் க்ருதம் ஜபம் |

ஸித்திர்பவது மே தேவி தவத் ப்ரசாதான் மயி ஸ்திரா||

யானி கானி பாபானி ஜன்மாந்தர க்ருதானி |

தானிதானி விநச்யந்தி ப்ரதக்ஷிணே பதேபதே ||

அபராத ஸஹஸ்ரானி க்ரியந்தே ஹர்னிஸம்

மயா தாஸோயமிதி மாம் மத்வ க்ஷமஸ்வ பரமேஷ்வரீ||

மந்த்ரஹீனம் க்ரியாஹீனம் பக்திஹீனம் மஹேஷ்வரீ|

யத்பூஜிதம் மயாதேவி பரிபூர்ணம் ததஸ்துமே ||

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி த்வமேவ சரணம் மம: |

தஸ்மாத் காருண்ய பாவேன லோக க்ஷேமம் சதா குரு||

காமேஷ்வரீ ஜனனிகாமேஷ்வரோ ஜனக:, தவ சரணௌ மம சரணம் |

காமேஷ்வரீ ஜனனீ தவசரணௌ மம சரணம். ||

காமேஷ்வர ஜனக காமேஷ்வரீஜனனிகுருலோகேக்ஷேமம் |

காமேஷ்வரீ ஜனனீ குருலோகே ஸாந்திம் ||

சுபம்

குறிப்புஇந்த பாலாமந்திரத்தைஉகந்த   சரியானத்யான ஸ்லோகத்தோடு முறையாக மூன்று லட்சம்உருவுடன் சரியான  புரஸ்சரணமும், உக்த சமித்துக்களோடு ஹொமமும், இதர அனுஷ்டானங்களையும் முடித்தால்வித்யையில்ப்ரஹஸ்பதி சமனாகவும்பார்புகழும் பலத்தோடும், புகழோடும்சம்பத்தில் குபேரனுக்கு நிகராகவும், –அவர் தம் வினைப்பயன்விதிப்பயன் எவ்வாறுஇருப்பினும் – சாதகர் இருப்பர்! – சிவவாக்கியம்.


No comments:

Post a Comment