Friday, November 30, 2012

Thiruvannamalai Dwadashi Annadanam (துவாதசி திதி அண்ணாமலை அன்னதானம் )சத்குரு சடைசுவாமிகள் ஆசிரம் , பலாப்பழம் குகை , முலைப்பால் தீர்த்தம் அருகே திருவண்ணாமலை
   we are doing 3rd time   "Valarpirai Dvadashi Annadanamon Nov 25 ,2012   at Thavathiru thiru padha swamigal  'Sathguru Chadaiswamy Ashram' at Palamaram cave ,  to Sadhus who living in annamalai hill side. 


start with Mahadeva pooja All Sadhus are see like GOD ,We Decorated with flowers  on their head and offer food with kanikkai [ money ] and do puja to all Sadhu and we asked them to take food... ] Sathguru Chadaiswamy Ashram5th Head Thavathiru Thirupatha Swamigal

Old Palamaram cave

All Sadhus waiting for feast 

 Daily Annadanam for Sadhus and old people

 Annapoorani Feast hall


  Decorated with flowers on sadhu head 

 offer food with kanikkai [ money ]

 we asked them to take food... 

Founder and President ,
Thavathiru Thirupatha Swamigal
Sathguru Chadaiswamy Charitable Trust
Near Palamaram cave, Mulaipal Theertham
55/1 , Pay Gopuram 6th street  ,Thiruvannamalai 606601
email: chadaiswamyaashram@gmail.comவளர்பிறை துவாதசி திதி Shukla Dwadasi - வளர்பிறை துவாதசி 

1.03.2015 14:03  to  2.03.2015 16:06  Monday - திங்கட்கிழமை
31.03.2015 07:34  to  1.04.2015 10:10 Tuesday - செவ்வாய்க்கிழமை
30.04.2015 01:43  to  1.05.2015 04:10 Thursday - வியாழக்கிழமை
29.05.2015 19:08  to 30.05.2015 20:44 Saturday - சனிக்கிழமை
28.06.2015 10:46  to 29.06.2015 11:04 Sunday - ஞாயிற்றுக்கிழமை
28.07.2015 00:12  to 28.07.2015 23:08 Tuesday - செவ்வாய்க்கிழமை
26.08.2015 11:41  to 27.08.2015 09:33 Wednesday - புதன்கிழமை
24.09.2015 21:51  to 25.09.2015 19:01 Friday - வெள்ளிக்கிழமை
24.10.2015 07:14  to 25.10.2015 04:09 Saturday - சனிக்கிழமை
22.11.2015 16:14  to 23.11.2015 13:18 Monday - திங்கட்கிழமை
21.12.2015 03:32  to 22.12.2015 01:13 Monday - திங்கட்கிழமை
20.01.2016 10:44  to 21.01.2016 09:21 Thursday - வியாழக்கிழமை
18.02.2016 21:34  to 19.02.2016 21:27 Friday - வெள்ளிக்கிழமை
19.03.2016 10:21  to 20.03.2016 11:33 Saturday - சனிக்கிழமை

Thanks & Regards

Harimanikandan.V
Sadhanandaswamigal Blogspot

                 

ஓம் சிவசிவ ஓம்

                   Kagapujandar - Siva Panjatcharam Mp3
ஓம் சிவயநம‌யநமசிவ‌வயநமசி , நமசிவய‌,சிவயசிவ‌ ஓம்

(-)o-o(-)(Be Good & Do Good)(-)o-o(-)


Palamaram caveசத்குரு சடைசுவாமிகள் ஆசிரம் , பலாப்பழம் குகை ,முலைப்பால் தீர்த்தம் அருகே திருவண்ணாமலை " 

Thavathiru thiru padha swamigal asram at Palamaram cave near  Sathguru Chadaiswamy Ashram  to Sadhus who living in annamalai hill side.

பலாப்பழம் குகை (Right inside cave)


View of Temple from Palamaram asram


Thavathiru Thiru Patha Swamigal 
5th Head 
 
  
Daily Annadanam 

Founder President ,
Thavathiru Thirupatha Swamigal
Sathguru Chadaiswamy Charitable Trust 
55/1 ,Pay Gopuram 6th street , Mulaipal Theertham ,Thiruvannamalai  606601
Near Palamaram cave


சத்குரு சடைசுவாமிகள் சார்ட்டபிள் டிரஸ்..
முலைப்பால் தீர்த்தம் பலாப்பழம் குகை அருகே திருவண்ணாமலை

Saturday, November 17, 2012

"Summa Iru" Sollara Enralume


Semman Magalai Tirudum Tirudan
 Pemman Murugan Piravan Iravan
"Summa Iru" Sollara Enralume
Amma Porul Onrum Arinthilane


Arunagiri worships Lord Murugan who had just rescued him from certain death by suicide
Arunagiri worships Lord Murugan who had just rescued him from certain death by suicide. Painting from Tiru Avinankudi Tirukkovil, Palani.
Normally, the individual soul (Atman) aspires to unite with the Eternal Reality, (Paramatman) but here we find Arunagirinathar postulating a unique doctrine of Valli Sanmarga, where Paramatman himself, represented by Muruga, descends down to unite with the Atman. Arunagirinathar expresses delight and wonder at being advised by the Lord to `remain in silence' in order to attain the same state of union. Remaining in silence without any word being spoken ("Summa Iru, Sol Ara") is not a state of mere inactivity.
The term silence referred by Arunagirinatha Swamigal is a state, where the mind and body ceases to function and the Self, pure consciousness alone remains. It is the state where the individual remains free from worldly thoughts and free from mental activity. Observing silence, looking inward and practicing `Siva Yoga' paves the way for Self- realisation where the Jeevatma realises the eternal truth, Brahman. Arunagirinathar says he knows no other means to find God but the path of silence, solitude and stillness.

Aana Amudhe Ayil Vel Arase,
Jnanakarane Navila Thakumo,
Yaan Aakiye Ennai Vizhungi Verum
Thanai Nilai Ninrathu Tharparame
 
Song No. 28

"Who are You"? If such a question is posed to one, he would say "I am Krishna" or I am the musician, the singer, the father and so on. These identifications refer to his name, his interest or his profession or his relation but not to the `real "I". The Self which gives him the consciousness of his existence is the real `I' (Thaan). But generally, the individual remains under the mistaken notion that his body, mind and intellect constitute his "I" (Yaan).

Once this false notion is removed, he becomes the realized self. Arunagirinathar says: "Oh Muruga, the source of all knowledge, what a grace that I received from you! The ego that characterised my individuality has been thoroughly overpowered. You have swallowed the false "I" in me (Yaan) and as a result, what remained in me is the true "I", ever consciousness of my Self (Than). The ego-self having subsided, I am elevated to a supreme state of awareness where my real Self alone remained." In another song Thenundu Mukkanigal, Arunagiri Swamigal expresses similar concept: "Having transcended from the false notion of "I" and the world of Maya, I became enlightened and conscious of my Self."

"Uru Anru, Aru Anru, Ulathu Anru, Ilathu Anru
Irul Anru, Oli Anru Ena Ninrathuve" 
(Song 13)

What is the Eternal Truth? Arunagirinathar asks in Kandar Anubhuti. (Vano Punal Paar Kanal Madudamo?) There are many images appearing before us, all appearing real and disappearing later. That which appears now and disappears later is not real. That alone is real which exists for ever. How to know the Reality with our limited power of perception? The Vedas speak eloquently about various aspects but when it comes to the question of reality, they become silent. They tell us what is not but not what is. This is known as "Neti" "Neti", derived from the word `Na Iti' which means `not this' `not this'.

Statue of Arunagirinathar at Tiruvannamalai where he encountered Lord Murugan

Bhagavan Ramana Maharshi quoted an instance. Many saints, appearing like Rama, were paraded before Sita and she was asked to identify her husband. She just shook her head before everyone, indicating `not this' `not this' till at-last, when she stood before Rama, she fell silent. Similarly, the Vedas also say `not this', `not this' and become silent when it comes to the question of eternal truth. "When all false identities are removed one by one and what alone survives, is the truth.

A spiritual aspirant starts his spiritual pursuit with an enquiry "what is" and "what is not". He pursues his mission by studying all phenomenon, subjecting every aspect to his intellectual scrutiny and removing that which his reasoning faculty does not approve. This is the process of elimination by which all that is unreal is rejected and what remains for ever is accepted as real.

In his effort to find the underlying reality in Muruga, Arunagirinathar first eliminates what does not constitute Muruga. Here, Arunagirinathar describes what is not Muruga or what he is not. He has no form but He is not formless either. He is not visible to the eyes but he is not without physical features either. He is not present but he is also not absent. As he radiates light, He is not darkness but he is not Light either.

Thank: Mr.katirkama editor@murugan.orgThanks & Regards

Harimanikandan . V
Sadhanandaswamigal Blogspot
                 

ஓம் சிவசிவ ஓம்

                   Kagapujandar - Siva Panjatcharam Mp3
ஓம் சிவயநம‌யநமசிவ‌வயநமசி , நமசிவய‌,சிவயசிவ‌ ஓம்

(-)o-o(-)(Be Good & Do Good)(-)o-o(-)Wednesday, November 7, 2012

Infinite Power with a Miraculous Mind


~~

Become master of your mind, writes RICK LEVY

Learn how to master the power of your mind and life will become your playground. There are actually four levels of the human mind, each more powerful than the last, rising all the way up to infinity. If you learn how to access and steer your thinking at all four levels, you will gain astounding benefits.

You’ll be able to free yourself from distorted logic of the kind that keeps you susceptible to distress. You will gain tremendous insight regarding your own destiny, and the power you need to make it happen. Distress will be nothing more than a distant memory, every challenge will become a cause for eustress — the opportunity to make gains in understanding progress….

1. Conscious Mind
The first tier of the mind is the one you are most familiar with and have the easiest access to: the conscious mind. It consists of your everyday thoughts, feelings, beliefs, perceptions, attitudes and expectations — the facets of your mind, you are aware of. It is however the weakest, smallest part of the mind…. Even though the conscious mind is the weakest, smallest part of the mind, it packs a lot of power.

Until now in the history of humankind, it’s the part of the mind that has principally been responsible for getting us where we are today. Just think of what we have accomplished by relying on it: the Internet, the space travel, the United Nations, satellite communication, laser surgery, cell phones…. However, all that we have accomplished using the conscious mind, has its limitations and it’s important to understand what they are. For one, the conscious mind is not as reliable or objective for what you may think it is. What you think at the conscious level is the product of your conditioned habits and the workings of your brain, all of which are highly subjective.

2. Subconscious mind
Hidden behind the conscious mind is the subconscious mind, a storehouse of memories, deep feelings, desires, motives and knowledge of which you are not usually aware. It is gigantic in size and power compared to the conscious mind. Sigmund Freud provided a simple but accurate model for understanding the size-power relationship between the two levels of mind: the iceberg model. The conscious part is the tip of the iceberg, the part that you see above the water line, which is always many times larger than the ‘tip’ floating above the waterline....

3. Super Conscious Mind
Hidden behind the subconscious mind is a third level of mind called the individual super conscious mind. Most people know it by its popular name: the soul. It is here that we are most directly aware of the Story Behind The Story. This level of mind is exponentially more powerful than the subconscious, and possessed of abilities that defy most people’s imagination. It is for this reason that the nature of the soul is usually relegated to the realm of scripture and poetry. To understand the power you possess at this level of your mind, you have to have a basic understanding of how the universe is structured and how it works….

The individual super conscious mind is a gateway to the universal super-conscious mind, which is infinite in power. It is virtually impossible to describe the infinite mind to someone who has not experienced it. There are no words, no poetry that do it justice. Lao Tzu, the fully enlightened master, once said,

 “He who speaks does not know, and he who knows does not speak.


  ~~Tuesday, November 6, 2012

''சும்மா இரு'' -ஶ்ரீகாஞ்சி மகா பெரியவர்


ஶ்ரீகாஞ்சி மகா பெரியவர்
''சும்மா இரு''

உபகாரமோ, அபகாரமோ, நல்லதோ, பொல்லாததோ எப்படி எப்படி நடக்கின்றதோ அப்படியே நடக்கட்டும். நாம் சும்மா இருந்தால் போதும். அதுவே நாம் மற்றவர்களுக்கு செய்யும் மிகப் பெரிய உபகாரம். இதை நான் சொல்லவில்லை. ஆதி சங்கரர் சொன்னதாக மகா பெரியவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஏன் அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ? அதற்கான விளக்கத்தையும் பெரியவர் சொல்கிறார். படிப்போமா ?
சன்னியாசி என்றால் ஒரு இடத்தில் இருக்கக்கூடாது என்கிற நியதிப்படி சஞ்சாரம் செய்ய ஆரம்பித்தார் ஆச்சார்யர்.
காசிக்கும் சஞ்சாரம் மேற்கொண்டார்.காசி என்பது சப்த மோட்ச ஸ்தலங்களில் ஒன்று. காசி, காஞ்சி, அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, அவந்திகா, துவாரகா என்கிற மோட்ச ஸ்தலங்களில் ஞானம் வருகிறதோ இல்லையோ, அங்கே மரணம் அடைந்தால் மோட்சம் என்பார்கள்.சன்னியாசிகள் கூட அங்கே எத்தனை நாட்கள் வேண்டுமானாலும் வாசம் பண்ணலாம். அங்கே செத்தாலே மோட்சம் என்பதனால் அங்கே இருப்பதனால் எத்தனை அழுக்கு ஒட்டிக் கொண்டால்தான் என்ன ? ஆகையால் சப்த மோட்ச புரிகளில் மட்டும் சன்னியாசிகள் தங்கலாம் என்று விலக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். 
56 தேசங்களில் உள்ள ஜனங்களும் காசிக்கு வருவார்கள். எனவே ஆச்சார்யரின் கீர்த்தி லோகமெங்கும் பரவியது. ப்ரம்ம சூத்திரத்திற்கு பாஷ்யம் எழுதிக் கொண்டு வந்திருக்கிறார். அபார தேஜஸ்வியாக இருக்கிறார் என்று எல்லா இடங்களும் பரவ அனைவரும் வந்து ஆச்சார்யரின் சரணத்தில் வீழ்ந்து அவர் பாஷ்யாம்ருத ச்ரவணத்தைக் கேட்டு ஆனந்தப் பட்டார்கள். எல்லா தேசத்தில் உள்ளவர்களின் அன்பை கண்டு மகிழ்ந்த ஆச்சார்யர் இந்த லோகத்துக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். என்ன செய்யலாம் ?
ஒருவருக்கு உபகாரம் பண்ணுவது என்றால் இன்னொருவருக்கு அபகாரமாகப் போய்விடுகிறது. ஒரு தேச்துக்கு உபகாரம் செய்தால் மற்ற தேசத்துக்கு விரோதமாகப் போய்விடுகிறது. ஒரு ஜாதிக் காரனுக்கு உதவி செய்தால் அது இன்னொரு ஜாதிக் காரனுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவனுக்கு உபகாரம் செய்தால் அடுத்த மதத்தை சேர்ந்தவன் எதிரியாகி விடுகிறான். இது மட்டுமா ? ஒவருவன் கஷடப்படுகிறானே என்று அவனுக்கு 10 ரூபாய் கொடுத்து உதவினால், அவன்போய் சொல்லி இனிஒருவன் வந்து கேட்கிறான். நம்மிடம் இல்லை எனவே இல்லை என்று சொன்னால் , நமக்கு மட்டும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டானே என்று அவன் வருத்த மடைகிறான். ஆச்சாரியர் தங்கியிருந்த ஒரு பழைய காலத்து மடம் ஒன்றில் ஒரு உளுத்தப் போன உத்திரம் இருந்தது. ஒட்டுக் கட்டிடம், நடுவில் முற்றம். முற்றத்திலே செடிகள் வைப்பதற்காக தளம் போடாமல் மண்தரையாகவே பாதி இடம் இருந்தது. ரீங்காரம் பண்ணியபடி பறக்கின்ற பெரிய வண்டுகள் உத்திரத்தில் துளையிட்டு அந்தத் துளையில் வாசம் செய்தன. சில சமயம் அவை முற்றத்தில் வந்து புரளும். அங்கு கட்டை எறும்புகள் சாரிசாரியாய் போய்க் கொண்டிருக்கும். இந்த வண்டு வந்து தலை குப்பிற விழுந்து புரள முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது 10, 15 எறும்புகள் இந்த வண்டைப் பிடித்து வெடுக் வெடுக் என்று அதன் காலைப் பிடித்து கடிக்கும். வண்டு துடிக்கும். ஐயோ பாவம் என்று எண்ணி வண்டை புரட்டிப் போட்டால் அது உடனே இந்த எறும்புகளைப் பிடித்து சாப்பிட ஆரம்பித்து விடுமாம். ஆச்சார்யர் பதறிவிடுவாராம். இது உபகாரமா, அபகாரமா ? அப்போதுதான் முடிவு செய்தாராம். ஒன்றுமே செய்யாமல் சும்மா இருப்பது என்று. ஆனால் உலகத்துக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமே ? என்ன செய்வது ?யாருக்கும் உபத்திரபம் இல்லாத ஒன்றைச் செய்ய வேண்டும் . என்ன செய்யலாம். யோசனை பண்ணினார் ஆச்சார்யர். ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். இந்த சும்மா இருக்கும் விஷயத்தையே உலகுக்கு சொல்லிவிடுவோம். யாருக்கும் உபத்திரபம் இல்லாமல் போகும் என்று முடிவு செய்தார்.
அதையே சொன்னார். உபகாரமோ, அபகாரமோ, நல்லதோ, பொல்லாததோ, எப்படி எப்படி நடக்கிறதோ அப்படியே நடக்கட்டும். நாம் சும்மா இருந்தால் போதும். சும்மா இருப்பதுதான் நாம் பிறருக்கு செய்யும் உபகாரம். 
அவர் சொல்லிவிட்டார். வாஸ்தவத்தில் சும்மா இருப்பதுதான் ரெம்பக் கஷ்டம்.

ஶ்ரீகாஞ்சி மகா பெரியவர் அருளியது.

Sunday, November 4, 2012

Stay Idle


Stay Idle  [ Summa iru ]      If we store some things inside a empty room.  what happen to that empty space? where will it goes?. will it be there? yes that empty space remains in that same place. where is this earth placed? where is this universe placed? and where this galaxy placed.  All creation is placed inside this empty space only. so this empty space is the source for all creation.  so this empty space is not empty that is source for all creation and for all action done in the galaxy. so this empty space is called suthasivam.

     This sutha is the source of all events happening in this creation.  All things happened that is present past and future plans are all done and known to this sutha. This sutha is in nirmala state. but controling all thing in this universe. From this sutha only concept of pathi, pasu, and paasam came. These sutha and these three concept is infinitive. it will be there for infinitive time.  There is no time bar for this three concept.

    The sutha is in invisible and not felt and not experiencable in any way. The next states are visible and felt in some cases and cannot be experienced like air,fire,water, anger, worry, and other moods.  The third stage all things will be visible,felt and experienced. for example, We can take the latest equipment the computer, as example,The monitor, key board and mouse will be the third stage all will be visible, felt and experienced.  The sofware in it is in the second stage they can be visualized and felt and cannot be experienced. The source code is the first stage it cannot be visible,felt and experienced by all.  Only the creater can see,felt and experience it and can change that source code to make correction inside the software or computer.

   This all the three stages are totally controlled by this sutha.  so sutha means not nothing it is that moola(source) for creation and controlling agent of all event every second happening in this universe.  Let us make ourself in this nirmala state that is in sutha state and that is the way to equalising ourself to the sutha.  If we pour some water in a bowel of water it mixes and become one.  If we put some fire ball in a fire all become one.  Likewise the sutha of ourself and the sutha outside will mix to form one sutha.  This is called sutha samarasa sanmargam. one who follows this technique is called sutha sanmargi and that collection of poeple following sutha samaras sanmarga principle is called sutha samarasa sanmarga sangam.

    So each sanmarge will follow this sutha(nirmala) state to attain siddhi. in thyana experience first one white light will come and secondly yellow light will come and then red light will come (kollimalai) then a light is seen dancing to and fro called nataraja natanam and then a opening will come inside the red light call sorrga vaasal and then we can see the cithambara ragasiyam that empty state that sutha state. The soul all ready is in nirmala(sutha) state only.  There is no impurities there.  No need to wash it.

    Then why this difference and why this nirmala state inside me and outside is not mixing.  What makes it not to mix. Where is the hinderence?.  The barrier is that I. I is maya.  All other things are all true. So if I goes off.  Then there is no inside and outside all become one.  So If I become silent then both inside and outside will mix.  So the best way to reach siddhi is to make the I to be silent.  Summa iru is the correct technique to make the I to be silent and to automatically disappear.  The this body also disappear with the help of suthasivam.


   Thought is the source of I.  If you think some thing the maya I will automatically created.  So thoughtless state is that nirmala state.  Try to be in thoughtless state(nirmala) which is otherwise called as sutha state. This is the sanmarga technique to be followed and followed by siddhars to attain siddhi.  See If one not breathing we will say that he is dead.is it true?.  Then why we not saying that fetus inside the uterus not breathing and surrounded by amniotic fluid is dead.  It is getting all oxygen,nutrients via umblical cord attached to the placenta.

   Likewise if the Tenth hole opened there will be connection between the soul and the body.  It will be opened near the uvula(annaakku), This annaaku becomes the placenta and the tenth hole become the umblical vein that carries all the arul towards this body. Afterwards no need to breath,eat, and to pass motion and urine. suthadegam will be created. what is the technique that fetus follows to get life.  Does it does any yoga or any kind of meditation. It simply remains in summa iru state.  If any one remains in that summa iru (thoughtless state,nirmala state,sutha state) state then the connection between the body and soul will be created via the tenth hole.  This is  the hole till now is closed by maya door called I.  If this I goes off then the door gets automatically opened and leads to suthadegam.

    summa irunthal the "I" will automatically destroyed by its own and to reach the divine.  Then like the fetus grows continuously inside the mothers womb and completely protected and fed all needs by the mother.  Likewise the sutha mother will take the body under custody and give the relief from hunger,pain,ageing ,death and protect this body from all circumstates and make the body in peace and leads to deathless life. Summa iru doesnt mean not doing any activities or not going to work and earn money and to lead family life.  If you are in summa iru state then the thoughts and actions will not be yours.  It will be of suthasivam thought and suthasivams action.  Afterward there is no responsibility or karma for that person who are in summa iru state.

 TRY TO BE IN SUMMA IRU STATE BY SURRENDERING OURSELF TO THE SUTHASIVAM AND PRAY SUTHASIVAM TO TAKEOVER OURSELF TO GIVE DEATHLESS LIFE.Thank to: Dr Dheena Dayalan his site : http://suthasivam.blogspot.com/
Thanks - Regards

Harimanikandan .V
chamundihari@gmail.com


சும்மா இரு; சுகம் அறி!


சொல் அற சும்மா இரு ... சொல் ஒழித்து மெய்ஞான உணர்வு பெற்று மோன நிலை அடைந்து இருப்பாய்,


உரை ஒழித்து சும்மா இரு ..

... என உபதேசித்த மாத்திரத்தில் என்ன ஆச்சரியம். (அ + மா ...அந்த மாப் பொருள்) அந்த பெரிய பொருளை நான் அறியவில்லையே என்பது
இவர்கள் கூற்று. பாடலின் மெய்ப்பொருளை அறியாமலேயே சொல்லியதாகும் அது இது என்ற சுட்டுணர்வும் பேத உணர்வும் போய், யாவற்றையும் அவனாகவே பார்ப்பது அன்றி வேறு எந்த நன்மையையும்நான் அறியவில்லை.

சும்மா இருக்கும் சுகமறியனே...

   சும்மா இருப்பது என்பது எவ்வளவு கடினமானது என்பதை தானே உணர்ந்ததால் தான் தாயுமான சுவாமிகள் 

அது எவ்வளவு முடியாததொன்று என்பதை தாயுமானவரே பாடியிருக்கிறார்.கந்துக மதக்கரியை வசமாய் நடத்தலாம்
கரடிவெம் புலிவா யையும் கட்டலாம் ஒருசிங்க முதுகின் மேற்கொள்ளலாம்
கட்செவி யெடுத்தாட் டலாம்
வெந்தழலி னிரதம்வைத்து ஐந்து லோகத்தையும் வேதித்து விற்றுண் ணலாம்
ஐந்து லோகத்தையும் கையில் கொண்டு
வேறொருவர் காணாமல் உலகத்து உலவலாம்
விண்ணவரை ஏவல் கொளலாம்
சந்ததமும் இளமையொடிருக்கலாம்
சலம் மேல் நடக்கலாம் கனல்மே லிருக்கலாம்
சிந்தையை அடக்கியே சும்மா விருக்கின்ற திறமரிது.

......... விளக்கவுரை .........


மதங் கொண்ட யானையை வசப்படுத்தி நடக்க விடலாம்
கரடி புலிகளின் வாயைக்கட்டி, சிங்கத்தின் முதுகிலேறி சவாரி செய்யலாம்
காதை தனியே எடுத்து ஆட்டலாம்
யாகம் வளர்த்து மந்திரம் சொல்லி விற்று சாப்பிடலாம்
யார் கண்ணிலும் படாமல் உலகத்தில் நடமாடலாம்
வானிலுள்ள தேவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு வேலை வாங்கலாம்
எந்த வயதிலும் இளமை பொருந்திய உடலோடிருக்கலாம்
நீரின் மீது நடக்கலாம் நெருப்பின்மீது இருக்கலாம்
எண்ணங்கள் எழாமல் அடக்கி சும்மா இருக்கக்கூடிய திறன் என்பது அரிதானது, எளிதானதல்ல...


வலம் புரிஜானை பார்க்க
ஒரு நண்பர் வந்திருக்கிறார், அவருடன் ஒரு இளைஞர் பரஸ்பர விசாரிப்புக்குப்பின்
வலம்புரிஜான் நண்பரிடம், தம்பி யாரு, என்ன செய்கிறார் என்று கேட்க
நண்பர் தம்பியின் பேரைச் சொல்லி சும்மாதான் இருக்கிறார் என்று சொல்ல
வலம்புரிஜான், ‘அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாச்சே’என்று சொல்லியிருக்கிறார்.சும்மா இருப்பது  என்பது கேலிக் குறியதல்ல.
எவ்வளவு கஷ்டமானது என்பதைத்தான் தாயுமானவ சுவாமிகள் கூறியுள்ளார்.

பரஞ்ஜோதி பாபா பார்க்க 

அப்படியெல்லாம் சொல்வதில்லை ஆனால் அவர் அருகேயமர்ந்தால் சும்மா இருக்கும் சுகமறியலாம் ‘அந்த சும்மா இருத்தல்’ பணத்தால் பதவியால் லௌகீக எந்த அளவிடலிலும் அடங்காத
பெருஞ்செல்வம். வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாத சும்மா இருத்தல்.

இனிப்புக் கடையில் சிக்கிக் கொண்ட எறும்பு இனிப்பு சாப்பிடமாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடிப்பது போலத்தான் சும்மா இருப்பது.
விளையாட்டு மைதானத்திற்கு குழந்தையை கூட்டிப்போய் விட்டு எதுவும் விளையாடாதே சும்மா இரு என்பது போலத்தான்…..

Thank:Saamakodai


Tamil speech about StayIdle [ சும்மா இரு ] by Dr.Dheena Dayalan:

StayIdle [ சும்மா இரு ] Brahmam [2hrs.28m]: http://www.mediafire.com/?xpitr1e4kqd0e8n
StayIdle [ சும்மா இரு ] Q&A [2hrs.33m]: http://www.mediafire.com/?ke4s9fus7ys44rc
Dr Dheena Dayalan his site : http://suthasivam.blogspot.com/
Thanks - Regards

Harimanikandan.V
chamundihari@gmail.com

                 

ஓம் சிவசிவ ஓம்

                   Kagapujandar - Siva Panjatcharam Mp3
ஓம் நமசிவய‌, யநமசிவ‌சிவயநம‌வயநமசி ,சிவயசிவ‌ ஓம்

(-)o-o(-)(Be Good & Do Good)(-)o-o(-)சும்மா என்று சுலபமா சொல்லிவிடலாமா ?


சும்மா என்று சுலபமா சொல்லிவிடலாமா?

                                                                                             
   
-முனைவர். மா. தியாகராஜன்.


நாம் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி, பயன்படுத்தும் ஒரு சொல் ‘சும்மா’ என்பதாகும். இது பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம்!

"சும்மா இருப்பதே சுகம்!" இச்சொல் "திருமந்திரம்" என்ற நூலில், திருமூலரால் எடுத்தாளப்படுகிறது. "சும்மா" என்பதற்கு "அமைதியாய் இருப்பதே சுகம்" என்று பொருள். ஞானிகள், முனிவர்கள், தவசிகள் தங்கள் வாழ்வைத் துறந்து அமைதியாய் ஓரிடத்தில் தவம் செய்வதையே இச்சொல் குறிப்பதாக அமைந்தது.

வீட்டில் வேலை எதுவும் செய்யாமல் இருக்கும் குழந்தையிடம், அம்மா, "சும்மா நிற்காதே; எனக்கு உதவிசெய்!" என்பாள். இதில் வரும் "சும்மா" என்ற சொல்லுக்கு "வேலை ஒன்றும் செய்யாமல், நிற்காதே" என்று பொருள்.

சில இடங்களில் நல்ல மாமரமோ, தென்னை மரமோ வளர்ந்திருப்பதைக் காணலாம். அப்பொழுது ஒருவர் "யாரும் தண்ணீர் ஊற்றாமல் இம்மரம் சும்மா வளர்ந்திருக்கிறதே!" என்று கூறுவார். இவ்விடத்தில் "சும்மா" என்பதற்கு, எவ்வித உதவியும் இன்றித் தன்னந்தானே இயற்கையாக வளர்கிறது" என்று பொருள்.

"என் அன்னையின் நினைவு "சும்மா சும்மா" வந்து என்னை வாட்டியது” என்கிறார் ஒருவர். இதில் வரும் “சும்மா சும்மா” என்பதற்கு “அடிக்கடி” என்று பொருள்.

”சும்மா கிடந்த நிலத்தைக் கொத்தி” என்ற பாடல். கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை கலியாண சுந்தரம் எழுதியதாகும். இதில் வரும் “சும்மா” என்பதற்குத் “தரிசாக- விளைச்சல் இல்லாமல்” என்று பொருள்.

புவியரசன் சோற்றைச் சும்மா சாப்பிட்டான்”. சோறு உண்ணும் பொழுது நமக்கு வேண்டிய காய்கறிகள். கறிவகைகளை வைத்துக் கொண்டு உண்போம். இவனுக்கு மிகுந்த பசியாக இருந்ததனால் மற்ற கறிகளைச் சேர்த்துக் கொள்ளாமல் வெறுஞ்சோற்றை மட்டும் உண்டான். ஆதலால் இங்கு வரும் “சும்மா” என்ற சொல் வெறும் சோற்றை மட்டும் உண்டான் என்பதைக் குறித்து நின்றது.

வீட்டில் சிறு பிள்ளைகள் குளித்து விட்டு, ஆடையின்றிக் காட்சியளிப்பார்கள். அதை நாம், குழந்தை “சும்மா நிற்கிறது” என்று சொல்வோம். இங்குக் குறிக்கப்படும் “சும்மா” என்பதற்கு ஆடையணி எதுவுமில்லாமல் நிர்வாணமாக நிற்கிறது என்பதே பொருளாகும்.
நான் உன்னைக் கொன்று விடுவேன்’’ என முல்லையிடம் “சும்மா” சொன்னதை அவள் தவறாக நினைத்து விட்டாள்!’’ இதில் வரும் “சும்மா” என்பதற்கு “விளையாட்டாக ஒரு பேச்சுக்குச் சொன்னதை” என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்.

சிலர், விலையுயர்ந்த ஆடைகளையும், அழகான ஆடைகளையும் அணிவது அணிவது இயற்கை. அப்படி அணியும் ஒருவனைப் பார்த்து “உன் ஆடை அழகாக இருக்கிறதே! எப்போது தைத்தாய்?’’ என்று கேட்டால்“சும்மா இருக்கும் போது’’ என்று விடை வரும். இங்கே “சும்மா” என்பதற்கு “ஓய்வாக இருக்கும் போது’’ என்று பொருளாகும்.

அன்பரசன், ‘’தன் குடும்பத்தைச் சீரழித்தவரைச் சும்மா விடப் போவதில்லை’’ என்று கூறினான் இதில் வரும் ‘’சும்மா விடப்போவதில்லை’’ என்பதற்குப் “பழிவாங்காமல் விடுவதில்லை’’ என்பதே பொருளாகும்.

தற்போது அனைத்து வீடுகளிலும் கைப்பேசி உள்ளது. சிலர் எப்பொழுதும் கைப்பேசியைப் பயன்படுத்திக் கொண்டே இருப்பர். இதனால் வெளியிலிருந்து வரும் செய்திகள் தடைப்படும். இதனால் அன்னை ஆத்திரமுற்று இவ்வாறு கூறுவார்: “சும்மா வெட்டிப் பேச்சுப் பேசியது போதும் கைப்பேசியைக் கீழேவை. இதில் வரும் “சும்மா” என்பதற்கு “அனாவசியமாக” என்று பொருள்.

நம் வீட்டிற்கு விருந்தினராக வருபவர்கள் வெட்கப்பட்டுக் கொண்டு அருந்துவார்கள், அப்போது நாம்,“சும்மா அருந்துங்கள் இது நம்ம வீடு மாதிரி’’ என்று சொல்வோம், இங்கு வரும் “சும்மா” என்பதற்கு “வெட்கப்படாமல் உண்ணுங்கள்” என்று பொருளாகும்.

Thank:Muthukamalam

Tamil speech about StayIdle [ சும்மா இரு ] by Dr.Dheena Dayalan:

StayIdle [ சும்மா இரு ] Brahmam [2hrs.28m]: http://www.mediafire.com/?xpitr1e4kqd0e8n
StayIdle [ சும்மா இரு ] Q&A [2hrs.33m]: http://www.mediafire.com/?ke4s9fus7ys44rc
Dr Dheena Dayalan his site : http://suthasivam.blogspot.com/
Thanks & Regards

Harimanikandan.V

                 

  ஓம் சிவசிவ ஓம்

                   Kagapujandar - Siva Panjatcharam Mp3
ஓம் நமசிவய‌, யநமசிவ‌சிவயநம‌வயநமசி ,சிவயசிவ‌ ஓம்

(-)o-o(-)(Be Good & Do Good)(-)o-o(-)