Friday, January 30, 2015

Thai poosam at Vallalar House

Thai poosam at Vallalar House from Vallalar nagar (mint) 3/02/2015 ...

see video Virtual Darshan Vallalar Home


Mr Sripathy explain about  Vallalar vasitha ellam 
[https://youtube.com/watch?v=P7v_DZWx-zw]


Arutperunjothi Full Movie / வள்ளலாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை படம்
அருட்பெருஞ்சோதி - வள்ளலாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை படம் பிடித்து காட்டுகிறது. ஞான வழியை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த படம் ஒரு வழிக்காட்டியாக இருக்கும்.

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=WLv12ZMN0b4

Audio :
http://www.mediafire.com/listen/4xinsr61i5wcfw6/10_Life_history_of_Vallalar_1.mp3

http://www.mediafire.com/listen/bcvo5a5wdj9ldi1/10_Life_history_of_Vallalar_2.mp3


"Vallalar vasitha ellam "
D.M.Sripathi ( 8925767286 )
31/14 Veerasamy Pillai Street
Sevenwalls chennai 600001 (6 photos)

Thanks & Regards

Thursday, January 29, 2015

Chaunsat Yogini temple, Hirapur

The 64 Yoginis of Matsyendranath

As the first of the siddhas, the Tibetan sources mention Luhi-pa (Luyi-pada) who is most probably identical with Matsyendranatha, the teacher of the famous Gorakshanatha...The natha-siddhas...deserve to be singled out for separate treatment by virtue of their enormous influence on the development of Yoga - Textbook of Yoga, Georg Feuerstein,ch 10

There are more systems of chakras in the tantrik tradition than most people realise. One of the most ancient appears in chapter nine of the Kaulajnana Nirnaya, attributed to Siddha Matsyendranath. Said to be the progenitor of the Kaula school of tantra, this chakra system is eightfold. Each of the lotuses has eight petals and these represent the 64 yoginis, famed in Kamarupa.


"The letter ksa is in the Brahmarandhra, la in the forehead, ha between the eyes, sa in the mouth, sa in the throat, sha in the heart, va in the navel, and ha in the genitals. Dear One, listen to the collective meditation in these chakra places.

"The first of the eight is a celestial eight petal lotus of pure crystal effulgence, a heavenly fire or flame, completely without stain, free from all duality, from the fires of cruelty, devoid even of nothingness. One should avoid perturbation and practise equipoise (Sama) consciousness. One my see even beyond the future, one with the endless circle of time, having knowledge of what is spoken at a distance, able to both grant boons and to paralyse, with the ability to seize and subjugate pashus, or to destroy or to kill them, mortal, always truthful, and in equipoise, becoming eloquent, a Siddha, and able to do anything.

"One should meditate on the second as having eight petals, as bright as a beautiful pure flame. One conquers death and becomes the cause of great excitation. Meditating one-pointedly on this multi-fold form one becomes an emperor amongst kings, doing whatsoever one wills, and may destroy all in the three worlds, whether animate or inanimate - like Kruddha, the cause of both creation and dissolution, always engaged in love.

"The third great chakra is the deliverer from the nine tattvas. After meditating on the Guru in that chakra for six months, one my achieve whatever is wished for, destroy old age, be able to see at a distance, able to obstruct, even if one hundred yojanas distant. In a lonely place one should meditate on that multi-fold form.

"The fourth chakra is the cause of peace, increasing happiness and pleasure. By always meditating on it, afterwards one becomes immortal, eloquent, victorious over death and disease. Practising it daily, one causes death to flee. By continual practice for a period of sixteen seasons on this great chakra, one becomes able to destroy in a day and a night.

"O Surasundari, the fifth great lotus has eight petals. One should always meditate on it as being of a smoky colour, then one my shake the three worlds. It causes eloquence and avoidance of untimely death, and allows one to both enslave and paralyse.

"If one should meditate devotedly on the sixth royal chakra, fiery, with a pericarp of eight petals, as bright as liquid gold, the cause of Iccha Siddhi, it enables one to see into the future, giving Anima and the other seven siddhis - of this there is no doubt.

"Dear Mahadevi, the seventh is as bright as the full moon, auspicious, within the body, bestowing both enjoyment and liberation, destroying fever and death, enabling one to enter into another's body. what may not be done? One becomes the best within a circle of people. "Pretty-Eyed One, the eighth great chakra, adorned with eight petals, gives Dharma, Artha, Kama and Moksha."...


The iconographies of the Yogini images in four Yogini temples are not uniform. In Hirapur yogini temple, all Yogini images are with their vahanas (vehicles) and in standing posture. In Ranipur-Jharial temple the yogini images are in dancing posture. In Bhedaghat temple Yogini images are seated in Lalitasana.[12]The 64 Yoginis that have been depicted in the Hirapur Chausat Yogini Shrine are
1. Bahurupa 2. Tara 3. Narmada 4. Yamuna 5. Shanti 6. Varuni 7. Kshemankari 8. Aindri 9. Varahi 10. Ranveera 11. Vanara-Mukhi 12. Vaishnavi 13. Kalaratri 14. Vaidyaroopa 15. Charchika 16. Betali 17. Chinnamastika 18. Vrishabahana 19. Jwala Kamini 20. Ghatavara 21. Karakali 22. Saraswati 23. Birupa 24. Kauveri 25. Bhaluka 26. Narasimhi 27. Biraja 28. Vikatanna 29. Mahalakshmi 30. Kaumari 31. Maha Maya 32. Rati 33. Karkari 34. Sarpashya 35. Yakshini 36. Vinayaki 37. Vindya Balini 38. Veera Kumari 39. Maheshwari 40. Ambika 41. Kamiyani 42. Ghatabari 43. Stutee 44. Kali 45. Uma 46.Narayani 47. Samudraa 48. Brahmini 49. Jwala Mukhi 50. Agneyei 51. Aditi 52. Chandrakanti 53. Vayubega 54. Chamunda55. Murati 56. Ganga 57. Dhumavati 58. Gandhari 59. Sarva Mangala 60. Ajita 61. Surya Putri 62. Vayu Veena 63. Aghora 64. Bhadrakali

At 64 YOGINI,S ADESH ADESH
Chaunsat Yogini temple, Hirapur

thank: https://www.facebook.com/YOGENDRA NATH YOGI
http://www.shivashakti.com/mat2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Yogini

Friday, January 23, 2015

Sringeri's New Bala Periyava!

Sri Guru Pahimam - Paramadhayalo Pahimam! http://www.sringeri.net/Dakshinamnaya Sri Sharada Peethadhipati Jagadguru Shankaracharya Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamigal has announced His Shishya Sweekara. Sri Kuppa Venkatesha Prasada Sharma to be His Uttaradhikari - the successor-designate to the Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham. He will be the 37th Acharya in the Sringeri  lineage of Acharyas. He is 22 years Aged. He had his school education at Hyderabad,and then studied at Veda Patashala at Tirupathi. For the last 5 years He is in Sringeri and expertised on Sasthras, Thargam, Meemamsam etc.,

His parents are Sri Siva Subramanya Avadhanigal and Smt Sita Nagalakshmi.The would-be Acharya's parents and family are very well known to Kanchi Periyavas. He used to fluently chant 'Atharvana Veda' during the present Sringeri Acharya's chathurmasya stay in Madras couple of years ago.The present Swamiji's parents (along with their Son before becoming Sanyasi) have done Pada Puja to HH Sri Mahaperiyava when HH toured AP with HH Pudhu Periayava.Brahmachari Sri Kuppa Venkateshwara Prasada Sharma was born in Tirupati in 1993 to Sri Kuppa Shivasubrahmanya Avadhani and Smt. Seetha Nagalakshmi. He belongs to the Kaundinya Gotra and is a native of Anantavaram, Guntur District, Andhra Pradesh. The Brahmachari had his Upanayanam at the age of five and began his first lessons in Krishna Yajur Veda under his grandfather and Yajur Vedic scholar, Sri Kuppa Ramagopala Vajapeyayaaji. He continued his Vedic education up to Krishna Yajur Veda Kramanta under his illustrious father, who is currently serving as Principal of TTD Veda Pathashala in Tirumala and as Project Officer in Dharma Prachara Parishad managed by TTD.

Born in a family of disciples of the Sringeri Jagadguru, the Brahmachari had accompanied his father while the latter had come to Sringeri to participate in Dharmic activities in the years 2006, 2008 and 2009. The Darshan of Jagadguru Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji during these visits made a profound impact on the Brahmachari. The Brahmachari expressed his desire of studying Shastras directly under the Jagadguru in early 2009. With the blessings and consent of Jagadguru Mahaswamiji, the Brahmachari took refuge under His Lotus Feet of the in June 2009. Under the tutelage of the Jagadguru, the Brahmachari mastered the Sanskrit language. Then, the Jagadguru Himself taught the Brahmachari the entire Tarka Shastra. The Brahmachari is endowed with Guru Bhakti, scholarship in the Vedas and Shastras, adherence to tradition and dispassion.

Sishya sweekaram is slated to be on Jan 22nd and Jan 23rd, and Sanyasa day is on Jan 23rd, 2015 at Sringeri!. The next 3 days are the 125th year celebrations of Sringeri 

Patashala which was started by His Holiness Sri Sri Sachidananda Shivabinava Narasimha Bharathi Mahaswamigal.

All are requested to attend the function and obtain the Graces of the Acharyas and be blessed!


Source Sringeri.net and many others in Facebook.


Salem Appa Paithiyam Swamy Guru Poojai on 27/01/2015


Salem Appa Paithiyam Swamy Guru Poojai 
on 27/01/2015 
Appa Paithiyam Swamy was born in the Zamin family of Karur Fort in the year 1859. In his 16th year, he is said to have left home and gone to Palani. While he was roaming around in the hills of Palani, he is said to have met his Gnana Guru, Sri Azhukku Swamigal of Vettaikaaran pudhur. Together they travelled the length and breadth of India. After Azhukku Swamigal attained Samadhi at Pollachi, Sri Appa Paithiyam Swamigal moved to several places like Tiruvannamalai, Tindivanam, Cuddalore, Pondicherry and finally to Salem where he attained Samadhi in the year 2000 when he was 141 years old.

Why did he come to be known as Appa Paithiyam? Since he was like a father to those who had faith in him, he was lovingly called Appa by his devotees. He often referred to himself as "Paithiyam"( mad man), and hence came to be known as Appa Paithiyam Swamy.

Mr. Madhaiyan, who performs poojas and offers Vibhoothi as prasad, tells us all the interesting facts and miracles in the life of Appa Paithiyam Swamy. He takes us to the office room where he gives us pictures of the Swamy. Interestingly, there is an automated Vibhoothi Vending machine set in such a way that when you place your hand under the picture of the Swamy, the Vibhoothi falls into your palm from his raised hand. Several people queue up to collect Vibhoothi from the picture.

The sayings of Appa Paithiyam Swamy are displayed prominently at different places in the temple:
1. Boasting will destroy a man.
2.If you keep your mind clean, there will be no cause for worry.
3.Only Annadhanam (donating food) will free a man from his sins.
4. A man who does not change in front of the Swamy cannot be changed by the World.
5.Sharing food will cure hunger. Hoarding and eating by oneself will bring disease.
6.There is nothing greater than a mother's blessing in this world.
7.When you take one step towards the Swamy, he takes ten steps towards you.
8.No mantras are required for one whose mind is clean.
9. One gets benefits based on his efforts.

Several thousands of devotees throng the temple during the birthday of Swamy (28th day of the tamil month of Chithirai) and his Guru Pooja on day of Ashwini in the tamil month of Thai.

The temple is situated on the same road as the Salem Railway Station and is accessible by bus and auto from all parts of Salem. It is open between 5.30 am and 12.30 pm in the morning and 5.30 pm and 8.30 pm in th evening. The contact numbers are 0427 - 2447078, 2331974.

Appa Paithiyam Swamy has been performing several miracles in the lives of those who trust him. The serene environment of the temple provides a soothing effect to those seeking peace of mind. If you happen to be in this part of the world, do stop by and get the blessings of the Swamy.Thank: 
information : Jeevamrutham Book [ edit : Mr.Thiru Murugan ]
story http://aalayamkanden.blogspot.in/2011/11/appa-paithiyam-swamy-samadhi-salem.html

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC81wCQyrZmm5G4RKoUSghfA


திருவொற்றியூர் பட்டினத்தார் சித்தர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் 26–ந் தேதி

March uzhavarappani at  pattinathar temple, tiruvottiyur, chennai
திருவொற்றியூர் பட்டினத்தார் சித்தர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் 26–ந் தேதி

சென்னை திருவொற்றியூரில் எண்ணூர் விரைவுச்சாலையில், கடற்கரைக்கு மேற்கே அமையப்பெற்ற கோவில் ஸ்ரீபட்டினத்து அடிகள் கோவில் என்று அழைக்கப்படும் பட்டினத்தார் கோவில் 1,100 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. இங்குள்ள பழைய ஜீவசமாதியின் மீது கட்டப்பட்டிருந்த கட்டிடம் சேதமடைந்ததால், பழைய கட்டுமானத்தை நீக்கி புதிதாக திருப்பணிகள் நடந்து வருகிறது.

26–ந் தேதி கும்பாபிஷேகம்

விழாவையொட்டி நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 8 மணிக்கு கணபதி ஹோமத்துடன் பூஜைகள் தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து நவக்கிரக ஹோமம், கோபூஜை நடக்கிறது. வரும் 24–ந் தேதி காலை 7.30 மணிக்கு சாந்தி ஹோமமும், அன்று மாலை 5 மணிக்கு முதல்கால யாக சாலை பூஜையும் தொடங்குகிறது. 25–ந் தேதி காலை 8 மணிக்கு 2–ம் கால யாகசாலை பூஜையும், அன்று மாலை 6 மணிக்கு 3–ம் கால யாகசாலை பூஜையும் நடக்கிறது.

வரும் 26–ந் தேதி (திங்கட்கிழமை) காலை 5 மணிக்கு 4–ம் கால யாகசாலை பூஜையும், காலை 6 மணி முதல் காலை 7 மணிக்குள் மூலஸ்தானம் ஸ்ரீபட்டினத்தார் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகளுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது. தொடர்ந்து விசேஷ அபிஷேகமும், இரவு 7 மணிக்கு பட்டினத்தார் திருவீதி உலா நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது. விழா ஏற்பாடுகளை விழா குழுவினர் செய்து வருகின்றனர்.

பட்டினத்தார் வரலாறு
காவிரி பூம்பட்டினத்தில் சிவநேசர்–ஞானகலை தம்பதிகளுக்கு குபேரனே பட்டினத்து அடிகளாக தோன்றினார். திருவெண்காடர் என்ற இளமை பருவத்து பெயருடன் வளர்ந்தார். சிவசிதம்பரம்–சிவகாமி அம்மையாரின் மகளான சிவகலையை மணந்தார். குழந்தைபாக்கியம் இல்லாத காரணத்தால் திருவிடைமருதூர் மகாலிங்கேஸ்வரரை வணங்கியதால் மகாலிங்கேஸ்வரரே அவருக்கு மகனாக தோன்றினார்.

மகனை உரிய பருவத்தில் வியாபாரம் செய்ய வெளியூருக்கு அனுப்பினார். வியாபாரம் முடிந்து விதிவசத்தால் கொண்டு வந்த பொருட்களை ஆராய்ந்து பார்த்தார். மகன், தன்தாயிடம் கொடுத்துவிட்டு சென்ற பெட்டியில் காதற்ற ஊசியும், ஓலை ஒன்றும் இருந்தது. இதன் மூலம் ஞானமடைந்து பட்டினத்தார், முக்தி வேண்டி இல்லறம் துறந்து, கோவில்களை தரிசனம் செய்து வந்தார்.


‘‘பேய்கரும்பு’’
‘‘பேய்கரும்பு இனிக்கும் இடத்தில் உமக்கு முக்தி கிடைக்கும’’ என்று அசரீரி கிடைத்தது. பல தலங்களை தரிசனம் செய்துவிட்டு திருவொற்றியூர் வந்த உடன் பேய்கரும்பு இனிக்கவே, தனக்கு முக்தி தரும் தலம் இதுவே என முடிவு செய்து திருவொற்றியூர் ஈசனை வணங்கி கடற்கரையில் விளையாடியபடி ஜீவசமாதி நிலையை அடைந்தார்.

அந்த இடம் தற்போது பட்டினத்து அடிகள் கோவிலாகும். இங்கு சிவலிங்கம் வடிவில் பட்டினத்தார் ஜீவசமாதி காணப்படுகிறது. இங்கு ஆடி உத்திராட நட்சத்திர குருபூஜையும், உத்திராட நட்சத்திர அபிஷேகமும் சிறப்பாக நடந்து வருகிறது.

thank: http://www.dailythanthi.com/

Wednesday, January 21, 2015

Srimath Sadhananda Swamigal 93th Guru Pooja


Om –Dath – Sath Guruparabrammane Nam:

Lord Srimath Sadhananda Bramme Gurudevadath Swamigal 93th Annual Guru Pooja Invitation
Guru Srimat Sadhananda Swamigal in Audio Stroy book [http://www.mediafire.com/StorySadhanandaSwamigal.mp3 ] playing for 55 minutes.. 5-02-2015 On Thusday You please kindly come to the Gurupooja and receive the blessings of Lord Siva-Sath-Gurunathar

President –Swamy Chinmayananda
Arulmigu Gurudevadath Sri Sadhananda Swamigal Seva Trust
( Regd.No.actXX1 of 1860 S.No.860 of 2009 )
Sadhanandapuram (near to New Perungalathur)
Chennai – 600 063
email: sadhanandaashramam@gmail.com

Landmark:
Take left at the left turn before New Perungalathur (Police / Railway) station and go further 1km in the second road bend u will find the temple board at your left ,take that turn and take first right and take first left in will ends at this Jeeva samadhi temple.

MTC Bus : Tambaram to Sadhanandapuram M55G,55D,M118A
Railway station : Perungalathur next to Tambaram
Share Auto : from Perungalathur police stationSwami Biography in Brief

Swami Sadhananda lived in this village Alapakkam (1909-1922), his last phase of life spent here serving the mankind and teaching spiritual exercises, and still living here with spiritual body and blessing the devotees. This place Alapakkam is located near Perungalathur, Chennai, Tamil Nadu, India.

Swami Sadhananda was brought here by Sri Narayanasamy - his first and most disciple. The Guruji attained Jeeva Samathi in 1922. During his sadhu lifespan he did several miracles to save peoples and the village, besides guiding his students to be blessed with high levels in sprituality.

Swami Sadhananda was a Navakanda Yogi, learned the practice from Thiruvidaimaruthur Avaduth Mouna Swamigal...link About Ashramam


DONATION ARE ACCEPTED
Arulmigu Gurudevadath Sri Sadhananda Swamigal Seva Trust
Syndicate Bank-Perungalathur Br. A/c No. 61152200053202  [ IFSC Code: SYNB0006115 ]
-----------------------------------------------------------------------------

ஸ்ரீமத் சதானந்தபிரம்ம குருதேவதத் சுவாமிகள் 92வது ஆண்டு குருபூஜை விழா அழைப்பிதழ்

சுவாமிகளின் இந்த வருடத்திய 93வது மகா குருபூஜை விழா சிறப்புடன் நடைபெற இருக்கிறது . நிகழம் கர வருடம் தைத்திங்கள் 22ம் நாள் (05-02-2015)  மகம் நட்சத்திரம் கூடிய சுபதினத்தில் ஆன்பர்கள் மூலமாக நடக்கவிருக்கும் குருபூஜை விழாவில் பங்கேற்று சிவ - சத் - குருவின் திருவருளும் , அருளாசியும் பெற்று விழாவினை சிறப்பிக்க வேண்டுமென அன்புடன் அழைக்கின்றோம் .சுவாமி சதானந்தாவாழ்கை வரலாறு - சிறு குறிப்பு

சுவாமி சதானந்தா தன் வாழ்கையின் கடைசி காலத்தை ஆலப்பாக்கம் கிராமத்தில் (1909-1922) வாழ்ந்து ஜீவ சமாதி நிலையை அடைந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார். இந்த ஆலப்பாக்கம் எனும் கிராமம் சென்னையை அடுத்த பெருங்களத்தூரில் அமைந்துள்ளது.

சுவாமி சதானந்தசதானந்தா சுவாமிகள் தன் முதல் நிலை சீடர் ஸ்ரீ நாராயணசாமி ஐயா மூலமாக இங்கு அழைத்துவரப்பட்டார். சுவாமி சதானந்தா இங்கு வாழ்ந்த நாட்களில் கிராம மக்களுக்காகவும் தன் பக்தர்களுக்காகவும் நிறைய சித்துகளை நிகழ்தினார்.

சுவாமி சதானந்தா தன்னுடைய ஜீவசமாதியை 1922 இல் ஏற்பாடுசெய்து கொண்டார். இங்கு அவர் தனது சூட்சும தேகத்தோடு பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார்.

பூர்வாசிரமத்தில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஆக இருந்த சுவாமி சதானந்தா - ஒரு நவகண்ட யோகி, இந்த கலையை திருவிடைமருதூர் அவதூத மௌன சுவாமிகள் முலமாக கற்றுக்கொண்டார்....ஸ்ரீமத் சதானந்தபிரம்ம சுவாமிகள் கதை [PDF]:இவ்வண்ணம்
தலைவர் - சுவாமி சின்மையானந்தா அவர்கள்
அருள்மிகு குருதேவதத் ஸ்ரீ சதானந்த சுவாமிகள் சேவா அறக்கட்டளை
( Regd.No.actXX1 of 1860 S.No.860 of 2009 )
சதானந்தபுரம் , சென்னை -600063
Thanks & Regards...


ஹரிமணிகண்டன்
Harimanikandan .V

Hp +91 98412 67823

                 
ஓம் சிவசிவ ஓம்
Be Good & Do Good

Monday, January 19, 2015

குணங்குடி மஸ்தான் ஜீவசமாதி


குணங்குடி மஸ்தானின் இயற்பெயர் சுல்தான் அப்துல்கதிர் என்பதாகும். பிறப்பு கி.பி. 1788 ம் ஆண்டு தொண்டியில். கீழக்கரை சென்று ஷெய்கு அப்துல்காதர் லெப்பை ஆலிம் (தைக்கா சாஹிபு) என்பவரிடம் கல்வி பயின்றார். பின்னர் திரிசிரபுரமடைந்து ஷாம் ஷாஹிபிடம் தீட்சை பெற்று, தம் 17ஆவது வயதில் துறவு பூண்டார்.

"அதன்பின் அவர்கள் பித்தர் போன்று தலைவிரிக் கோலமாய்ப் கோவணம் அணிந்து, சதுரகிரியிலும் புறாமலையிலும் யானைமலையிலும் இன்னும் ஏனைய மலைகளிலும் இருளடை வனங்களிலும் விலங்குசெறி கானகங்களிலும் பல்லாண்டுகள் தனித்திருந்து தியானத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அங்குச் சருகும் கிழங்கும் தழையும் குழையும் கருகும் கனியும் காயும் புசித்துத் தம் உயிரைத் தம் உடலைவிட்டும் ஓடிவிடாதவாறு பாதுகாத்து வந்தனர். சிலபொழுது மரங்களில் மேலாம் காலும் கீழாம் தலையுமாகத் தொங்கி, இறைவனைப் பலப்பட வணங்கியும் வந்தனர்.

இவ்வாறு ஏழாண்டுகள் கழிந்தன.

அதன்பின் அவர்கள் காரைக்கால் சென்று அங்குள்ள குப்பை மேடுகளில் தங்கித் தம் காலத்தைக் கழித்து வந்தனர். மக்கள் குப்பைகளைக் கொண்டு வந்து கொட்டுவதையும் பொருட்படுத்தாது அங்குத் தங்கியிருந்த அவர்களைச் சில ஆலிம்கள் அணுகி, அவர்கள் தொழாது தூய்மையற்ற இடத்தில் தங்கிப் போலித்துறவி வேடம் புனைந்திருப்பதாகக் குறைகூறினர். உடனே அவர்கள் தண்ணீர் கொணரச் செய்து உளூச் செய்து அங்கேயே தொழுதனர். ஆனால் தொழத் துவங்கியவர்கள், துவங்கியவர்கள்தாம். மூன்று நாள்கள் அவர்கள் உணர்வற்று நின்ற நிலையிலேயே நின்று தொழுது கொண்டிருந்தார்கள். அதைக்கண்டு அவர்களைக் குறைகூறிய ஆலிம்கள் அவர்களின் மகாத்மியத்தை உணர்ந்து, அவர்களைப் போற்றிப் புகழ்ந்தனர். இந்நிலையில் அவர்களும் அவ்வூரைவிட்டும் நீங்கி விட்டனர்
பிறகு சென்னை வந்து தம் வாழ்வின் கடைசிப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளையும் சென்னை இராயபுரத்தில் யோகநிஷ்டையில் கழித்த அவர், தம் 47ஆம் வயதில் அங்கேயே காலமானார். அவருடைய பெயரால் உருவான 'தொண்டியார் பேட்டை', இன்று தண்டையார் பேட்டை என மருவி வழங்குகிறது.

குணங்குடியார் இஸ்லாமியச் சூபி ஞானியாக அறியப்பட்டாலும்கூட அவரது சீடர்களாக இருந்த பலரும் இந்து சமயத்தைச் சார்ந்தவர்களே என்பதில் இருந்து இந்து - இஸ்லாமிய பாரம்பரிய உறவை அறிய முடிகிறது. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிப் எழுதிய 24 கீர்த்தனைகள் உட்பட 1057 பாடல்களும் முக்கியமானவை. முகியத்தீன்சதகம் 100 பாடல்களைக் கொண்டது. இஸ்லாமியச் சமயத்தை நடைமுறைப்படுத்திய முகமது நபி பற்றிய பாடல்கள் முக்கியமானவை.

இதேபோல அகத்தீசன் சதகமும் 100 பாடல்களைக் கொண்டது. குருவருள் நிலை

இவர்களின் சில பாடல்கள்:

அண்ட புவனமென்றும் ஆடுதிருக் கூத்தினையான்
கண்டு மகிழ்ந்திடவே காட்டாய் பராபரமே.

எங்கும் நிறைந்த பராபரப் பொருளே.. அண்டம், புவனங்களில் ஆடும் நின் திருக்கூத்தினை நாங்கள் மனம் மகிழ காட்டிடுவாய்... அந்த பேரின்பைதை தந்திடுவாய்.

ஆதியாய் ஆண்டவனாய் அஃததுவாய் நின்றபெருஞ்
சோதியாய் நின்மலமாய் சூழ்ந்தாய் பராபரமே.

ஆதியானவனே... ஆண்டவனானவனே.. அதததுவாய் நின்ற பெருஞ்சோதியே..அப்பழுக்கற்ற நிர்மலமாய் எங்கும் சூழ்ந்திருக்கிறாய் நீ பராபரமே

வேத மறைப்பொருளை வேதாந்தத் துஉட்கருவை
ஓதி உனையறிந்தார் உண்டோ பராபரமே

வேதத்தின் மறைப்பொருளையும், வேதாந்த உட்கருத்தினையும் ஓதி உன்னையறிந்தவர்கள்யாருள்ளார் பராபரமே

அண்ட புவனமுடன் ஆகாசமென் றுசும்பிக்
கொண்டாடும் மெய்ஞ்ஞானக் கூத்தே பராபரமே

அண்டங்களும் புவனங்களும் ஆகாசமென்றசைந்துக் கொண்டாடும்மெய்ஞ்சானக் கூத்தான பராபரமே.

நாவாற் புகழ்க்கெட்டா நாயகனே நாதாந்தம்
பூவாய் மலர்ந்திருக்க பூத்தாய் பராபரமே

நாவினால் புகழவியலாத அதற்கு எட்டாத நாயகனே,நாகந்த பூவாய் மலர்ந்திருக்க பூத்தாய் பராபரமே.

thank:
http://shivayamjeeva.blogspot.in/2013/01/blog-post_2782.html

Wednesday, January 14, 2015

தமிழ் நாடு மலை தரிசன யாத்திரை

அவசியம் - 
மாதம் ஒரு தெய்வீக மலை தரிசன யாத்திரை குழு...

Avasiam Trust, Sri Ramuji, 
42/131, North Avani Moola Street, 
Madurai Tamilnadu 625 001. 
cell:9842189158 avasiam1112@gmail.com ...

வெள்ளியங்கிரி மலை தரிசன யாத்திரை

மாதம் ஒரு தெய்வீக மலை தரிசன யாத்திரை குழு...

86th Yathra 1 day Trip --18 Jan '15 ThaadagaiNaachi Malai...

87th Yathra 2 days -- 24 & 25 Jan '15 VelliyanGiri (this 10th trip)

Avasiam Trust, Sri Ramuji, 
42/131, North Avani Moola Street, 
Madurai Tamilnadu 625 001. 
cell:9842189158 ...

Tuesday, January 13, 2015

மாதவானந்த சுவாமிகளின் 51வது ஆண்டு குருபூஜை விழா

சக்திவாய்ந்த ஜீவசமாதி மாதவானந்த சுவாமிகளின் ஜீவசமாதி பாம்புக்கோவில் சந்தை 18 &19 .1.2015
h/p94429 89125
நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் தாலுக்காவில் அமைந்திருக்கும் கிராமம் பாம்புக்கோவில் சந்தை ஆகும்.இந்த கிராமம்  சங்கரன்கோவில், புளியங்குடி, கடையநல்லூர் இந்த மூன்று ஊர்களுக்கும் நடுவே அமைந்திருக்கிறது இந்த  பாம்புக்கோவில் மதுரை டூ செங்கோட்டை ரயில் பாதையில் அமைந்திருக்கிறது தினமும் மதுரையில் இருந்து செங்கோட்டைக்கு காலை 7 மணி, காலை 11 மணி, மாலை 5 மணிக்கு பயணிகள் ரயில் புறப்படுகிறது. சுமார் 2.45 மணி நேரத்துக்குள் அது பாம்புக்கோயில்சந்தையை வந்தடைகிறது. மதுரையிலிருந்து புறப்படும் அந்த பயணிகள் ரயில் திருமங்கலம்,சிவகாசி,ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம்,சங்கரன்கோவில், பாம்புக்கோவில்சந்தை என்று பயணிக்கிறது.


பாம்புக்கோவில்சந்தை ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஒரு கி.மீ.தூரத்தில் மாதவானந்தசுவாமிகளின் ஜீவசமாதி அமைந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கும் ஜீவசமாதிகளில் அளவற்ற சக்திவாய்ந்த ஜீவசமாதி இந்த மாதவானந்த சுவாமிகளின் ஜீவசமாதி ஆகும். இந்த ஜீவசமாதியோடு மாதவானந்த சுவாமிகளின் ஆசிரமும் அமைந்திருக்கிறது பாம்புக்கோவில் சந்தை ரயில் நிலையத்திலிருந்து ரயில் தண்டவாளத்தின் வழியாக (செங்கோட்டை பாதையில்) சுமார் 1 கி.மீ.தூரத்துக்கு பயணிக்க வேண்டும்.

பயணித்ததும், ஒரு சிறிய சாலை குறுக்கே செல்லும்.அந்த சாலையில் கண்ணுக்கெட்டிய தூரத்தில் ஒரு ஆலமரமும்,அதன் எதிரே ஒரு குளமும் தென்படும். அதுதான் மாதவானந்த சுவாமிகளின் ஜீவசமாதி ஆகும். இங்கே குறைந்தது ஒரு மணி நேரம் வரையிலும் ஓம்சிவசிவஓம் ஜபிப்போம்; அவ்வாறு ஜபிக்கத் தேவையான மஞ்சள் துண்டு.


இரு ருத்ராட்சங்களுடன் வருவோம் இந்த ஆசிரமத்தில் ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் தனித்தனியே தங்கும் இடங்களும், அன்னதான வசதியும் இருக்கின்றன. யார் ஒவ்வொரு அமாவாசை அல்லது பவுர்ணமியன்றும் இங்கு இரவில் தங்கி இவரை தியானிக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு மாதவானந்த சுவாமிகளின் ஆசி கண்டிப்பாக கிடைக்கும்.இங்கு தங்குவோர் செய்ய வேண்டியது: இரவு ஒரு மணி நேரமும்,அதிகாலை ஒரு  மணி நேரமும் மாதவானந்த சுவாமிகளின் ஜீவசமாதியில் மஞ்சள்துண்டு விரித்து .... ஜபிக்க வேண்டியது மட்டுமே!! தெய்வீக மகான்களின் அருளாற்றலைத் தூண்டுவோம்;ஒவ்வொரு மனிதனின் கஷ்டங்களையும் ஜீவசமாதி வழிபாடு மூலமாக போக்குவோம்!!!


மேலும் தகவல்கள்களுக்கு :  98420 78733 http://senthillakshmi.blogspot.in/2014/08/blog-post_615.html

Mouna guru swamigal 113 Guru Poojai on 21/01/2015

Mouna guru swamigal 113 Guru Poojai on  21/01/2015

Guru Poojai 

Morning At 8 Am in Thiruvotriyur samadhi
Evening At 5 Pm in opposite to Arunachaleshwarar Temple , Anna pillai street  chennai where he lived place..Thiruvotriyur samadhi Way:
Take the road opposite to vadivudai amman koil street that is appar swamy koil street and then take the road opposite to appar swamy koil street road.(Just cross the beach road ) And in that road take the right turn and reach parallel road ,in that road in the right side there will be sadai swamigal temple , go about few meters and take left(Small cut road)  Beside graveyard and walk about 100 mts. Ther will be mouna guru swamigal jeeva samadhi temple. Time 6 to 12 and 5 to 8pm..
 Temple Way :  opposite to Arunachaleshwarar Temple , Anna pillai street , Near to mint street 


Saturday, January 10, 2015

வீடுகளில் வில்வ மரம்Click About Maha Vilvam
நாம் வீட்டில் வில்வமரம் நாட்டி வளர்ப்பதினால் பல்வேறு நன்மைகள் அடைய முடியும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை. அஸ்வமேதயாகம் செய்த பலன் ஏற்படும். ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் செய்த புண்ணியம் உண்டாகும்.கங்கை முதலான புண்ணிய நதிகளில் நீராடிய பலன் கிடைக்கும்.


108 சிவாலயங்களை வலம் வந்து தரிசித்த பலாபலன் உண்டாகும்.இம் மரத்தின் காற்றை நுகர்ந்தாலோ அல்லது அதன் நிழல் எமது சரீரத்தில் பட்டாலோ அதீத சக்தி கிடைக்கும்.
சிவனிற்கு பிரியமான வில்வர்ச்சினை மூலம் சிவனின் திருவருட் கடாச்சத்தைப் பெறமுடியும். வில்வமரத்தை முறைப்படி விரதமிருந்து பூஜிப்பவர்க்கு அனைத்து நன்மைகளும் உண்டாகும். 

வீட்டில் துளசி மாடம் போல் வில்வமரம் வைத்து வளர்ப்பவரிற்கு ஒருபோதும் நரகமில்லை.ஒரு வில்வதளம் கொண்டு இறைவனை அர்ச்சிப்பது இலட்சம் ஸ்வர்ணபுஸ்வங்களால் இறைவனை அர்ச்சிப்பதற்கு சமன்.வில்வம் பழந்தின் சதையை நீக்கி அதனை உலர்த்திக் குடுவை யாக்கி அதில் விபூதியை வைத்துப் பயன்படுத்துவது மேலான செயலாகக் கொள்ளப்படுகிறது.
இவற்றைவிட வில்வம் மருத்துவரீதியில் பயன்மிக்கதாகும். இதனை “சிவமூலிகைகளின் சிகரம்” எனவும் அழைப்பர். வில்வம் இலையை அரைத்து பொடி செய்து காலை வேளையில் பயன்படுத்திவர கண்பார்வை சிறப்பாக அமையும். மூக்கடைப்பு, சளி, இருமல், சைனஸ் போன்றவற்றால் ஏற்படும் தொல்லைகள் நீங்கும். பல்வலி, பல்சொத்தை, பல்கூச்சம் போன்றவற்றால் அவதியுறுபவர்களிற்கு அருமருந்தாகும்.

கொலஸ்ரோல் வியாதி கட்டுப்படுத்தப்படும், இரத்த அழுத்த நோய் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும், சர்க்கரை நோயும் சீர்படுத்தப்படும், அல்சர் அணுவும் அணுகாது, ஜீரணக்கோளாறுகள் ஏற்படாது, உடல் குளிர்ச்சியாக இருக்கும், தோல் மீது பூசிவர தோல் அரிப்புகுணப்படுத்தப்படும்.

இவ்வாறாக சிவனுக்குப் பிரியமானதும். ஆரோக்கியத்திற்கு அரணாக இருப்பதுமான வில்வமரத்தை வீட்டில்வைத்து புனிதமாகப் பேணி நன்மைகள் பலவும் பெறுவோமாக.

Can we plant Bilva Tree in the House or Company?


Click About Maha Vilvam

Good question. i will try my level best to answer this question. i will be happy if it gives you satisfaction. Now we will go to the answer. 

my answer: can we plant Bilva Tree in the house or company? we will go step by step.
what is Bilva Tree?

Lakshmyaascha stana utpannam Mahaadeva sadaa priyam,
Bilva vriksham prayachchhaami eka bilvam Shivaarpanam.
Darshanam bilva vrikshasya sparshanam paapanaashanam,
Aghorapaapasamhaaram eka bilvam shivarpanam

Born from the Goddess Lakshmi, the Bilva tree is ever dear to Mahadeva. So I ask this tree to offer a Bilva leaf to Lord Shiva. To have darshan of the Bilva tree, and to touch it, frees one from sin. The most terrible karma is destroyed when a Bilva leaf is offered to Lord Shiva.

what is the Mahatwam of Bilva Leaf?

The leaves of Bilwa (Aegle marmelos), which has multiple leaves, with each leaf consisting of three leaves is very dear to Lord Shiva. Offering this leaf to Lord Shiva pleases him especially on the Shivarathri .There are several stories how people got salvation by offering one Bilwa leaf to God Shiva.

What will be the benefit in doing puja by Bilwa patram to God Shiva?

Tridalam trigunakaaram trinethram cha triyayusham,
Trijanma papa samharam Eka bilwam shivarpanam. 1

I offer one leaf of Bilwa to Lord Shiva,
Which has three leaves,
Which causes three qualities,
Which are like the three eyes of Shiva,
Which is like the triad of weapons,
And which destroys sins of three births.

The Oneness of Hari and Hara
Even in Tirumala, Lord Sri Venkateswara is fond of Bilva Patra. So even he is worshipped with Bilva Patram on every friday during the Archana and also on the Maha Shivaraatri day, the lord is worshipped with Bilva Patrams. This signifies that both Hari and Hara are one and the same.

Can we plant Bilva Tree in the house or company?

Yes. we can plant Bilva Tree at home. we generally find this tree in Shiva, Goddess and other temples and also in many temples it is a stala vruksha.

Indians believe that the knowledge of medicinal plants is older than history itself, and according to Swami Sivananda, it is a healing tree which cures all diseases caused by vata (wind) and gives strength to the body.

The Bilva tree grows in almost all parts of India, irrespective of the nature of the soil, and is bitter, astringent and dry by nature. Tall and austere, with a stern aspect, gnarled trunk and sharp thorns, the Bilva is undoubtedly Lord Shiva’s tree. Shiva is always worshipped with its leaves, and it is said that this tree is much loved by him. It is to be found in all Shiva temples throughout India.

Since the Bilva Tree beneficial for both spiritual and medical, it is good to plant the Bilva Tree at home is my opinion.

Thanks for the opportunity!!!

The Bilva tree has been well defined in the Shiva Purana.

According to the Shiva Purana (7 AD) the Bilva tree is the manifest form of Lord Shiva himself, while all the great tirthas (pilgrimage places) are said to reside at its base. One who worships the shivalingam while sitting under the Bilva, claims this great epic, attains the state of Shiva. Washing the head by this tree is said to be the equivalent of bathing in all the sacred rivers.
One who performs Bilva pooja with flowers and incense achieves Shiva loka, the abode of pure consciousness, and has happiness and prosperity bestowed upon them.
The lighting of the deepak (lamp) before this tree bestows knowledge and enables the devotee to merge in Lord Shiva.

The Shiva Purana also claims that if the devotee removes the new leaves from one of the branches of that tree and worships the tree with them, they will be freed from vice, while one who feeds a devotee under the Bilva will grow in virtue
Source:

http://www.yogamag.net/archives/2005/cmar05/bilva.shtml