Friday, February 12, 2016

SUNDARANANDHAR (A) VALLABA SIDDHAR-GURU MEDITATION/PUJA - 13th Feb 2016 (STAR- REVATHI)


Posted by 
http://18siddhar.blogspot.in/2016/02/sundaranandhar-vallaba-siddhar-guru.html

சுந்தரானந்தர் (எ) வல்லப சித்தர் குரு பூசை  -  13th Feb 2016 (STAR- REVATHI)                             1

மூவுலகை காத்தருளும் ஈசா உந்தன்
முடிவுயில்லா திருவடியை பணிந்து போற்றி
மேவுமொரு பராபரையின் அருளை கொண்டு
மொழிந்திடுவோம் பிருகுயான் சீவ சூட்சம்


Shiva the protector of 3 worlds to your
Endless feet (Pada) I salute
And with Guru Parampara’s blessings
Are my verses of Jeeva Soocham now


                               2

சூட்சமாய் எங்களது குடிலம் தொட்டு
சுகப்படுத்தும் பூசைவிதி காலம் தன்னை
நுட்பமாய் XXXXXXXXX மகன் தனக்கு
நடப்புவழி ஆசியதை சித்தம் கொண்டான்


In Soochmam at our kudilam (Maruderi)
The healing puja disciplines and on timings
For my son XXXXXXX to know exact details
Who wishes to know the present deeds


                                 3

கொண்டவிதம் மாந்தர்களும் அறியும் வண்ணம்
குருவாக யாமிருந்து விளம்பி வாறோம்
விண்ணமற சித்தர்களை போற்றி நின்று
வித்தரிக்க ஆன்மபலம் இம்மாந்தர்கள் அறிய


Deeds even for other people to know
As guru I have been speaking to all (sanmargis)
Who praise and adore the divinity of Siddhas
Their Atman strengthens by knowing these


                                4

அரியபல பொதுஞானம் அறிவுரைகள்
அகமகிழ்ந்து இக்காலம் விடயம் கூற
குறிப்பான தனுர் திங்கள் ஏகாதசியும்
கோமகளின் வால்பிடித்து பித்ருக்கள் யாவும்


To know the verses are rare Gnana yet common to all
So now with happiness these are my verses
Remarkably starting from Dhanur Month Ekadasi
From Goddess to Pithru all linked through chain

                             

 5

பிதுர்கள்யாவும் திருப்திக்க லோகத்தோர்கள்
பூரணமாய் நிச்சயித்த அனுட்டிப்பாலே
மாதவனாம் ஆசிபடவும் அரண் அயனின்
மலர்பாதங்கள் நாடிடவும் பொருட்டு எங்கள்


To satisfy Pithru (Forefathers) of the worldly people
With fullness as destined and with discipline
To get blessings of Madhavan, Aran and Ayan's
Through their flower feet therefore we formulated

                                      6

எங்களது பூசை யதை நிச்சயித்தோம்
எதிர் நோக்கா வந்தாலும் அவர்களுக்கு
மங்களங்கள் தான் அளித்து மறுசுகமும்
மகத்துவமும் பெறும்பொருட்டு திங்கள்தோறும்


We formulated these GuruPooja (monthly)
Even if they (people) reach the place(Maruderi) unplanned
We bless them happiness and rejuvenate/heal
With betterments from month to month (on a Monthly basis)


                                      7

திங்கள்தோறும் குருமார்க்க நியதி கொண்டோர்
தனக்குரிய ஆசிரமத்தில் நினைவு கொண்டு
மங்களமாய் சங்கமித்து தியானம் கொள்ள
மொழியுரைத்தோம் இயமம்யதும் கடந்து ஞான


On Monthly basis for followers of GuruMaargam
In my ashram think of the Gurus (One Guru a month)
By coming together with happiness and meditating
So are my verses to move from Bhakthi to Gnanam


                                       8

ஞானமெனும் ஆத்துமநிலை பொலிவும் ஒங்க
ஞானமதின் புருடர்களுக்கு ஜெனன காலம்
தான்என்ற எல்லையில்லை அவர்கள் சிந்தை
தனைகொள்ள விண்மீனும் கடை மீனாய்


Thus thru’ Gnana, the “state of Athman” gets brightened
For Siddha Purushas their birth time is
Considered due to their limitlessness of thoughts
their star needs to be considered, in this case the last one (Revathi Star)


                                       9

மீனதிலே கலசமதின் திங்கள் தன்னில்
முக்கியமாய் சுந்தரனந்தன் தன்னை நன்றாய்
ஊனமில்லா நினைவுறுத்தி பூசை கொள்வீர்
உத்தமமாய் நெடியதொரு குருபக்தி கொண்டான்


In this Revathi Star of Maasi Month (Tamil Month i.e, 13th February)
With Prominence Invite Guru Sundaranandan in good manner
Without flaw remember and salute him deeply
The one who had unparalleled bhakti towards his Guru


                                        10

கொண்டமகன் சட்டைமுனி ஞானம் பெற்று
குருவினது போதனைகள் யாவும் பெற்று
விண்ணமிலா விட நிவாரணம் வாக்கியஞானம்
விளம்பநல் கோள்ஞானம் முப்பு ஞானம்

Was the great son who learnt Gnana from Sattaimuni Siddhar
Who obtained all greater knowledge with high level of discipline
As a Specialist in treating Poisons and Predictor (Forecaster)
And an expert of Astronomy and Philosopher's Stone (Muppu)                                         11

ஞானமதாம் கிருஷிகளும் மூலி சூட்சம்
ஞால தீட்சை பூசையதாம் விதியது செய்தான்
மோனமென்ற நிலையிவன் நின்றால் கூட
முக்கியமாய் உயிர்கள்எல்லாம் உய்யும் பொருட்டு


Great Knowledge of Farming (Agri & Crops) and Medicinal Herb Secrets
Was formulated and put to use for commoners, in this world by him
Though absolute silence is his preferred state
With Importance he put this forward for living beings to survive


                                        12

பொருட்டுமே வல்லபங்கள் செய்ததாலே
பூரணமாய் அந்நாமம் பெற்றார் திண்ணம்
குருமுனியின் அருள்பெற்று ஞான லிங்கம்
காண நலம் சதுரகிரியில் செய்தானப்பா


He put his formulations to practice and perfection (real practical use on a daily basis)
Hence received the title of practical perfectionist (Vallabam (a) Vallaba Siddhar)
With Gurumuni (Agathiyar's) blessing the gnana lingam – (Sundara Mahalingam)
was installed by him in the Hills of Chaturagiri (Sathuragiri)


                                       13

அப்பனே அவனுக்குரிய மூலம் தன்னை
அகம்நிறுத்த வல்லதொரு மூலம் அப்பா
செப்பவே ஒம் XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
சீர்பெற்ற ஓம்  சுந்தரனந்தன் எனும் வல்லபனே


Appane here is his moolam (the Naadam to call Ayyan Sundaranandar)
A mantra of high value and worth to be remembered for ever
To tell it is “Om XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
The perfected “Om Sundaranandan ennum Vallabane”


                                       15

வல்லபனே என்றழைத்து சோதி கொண்டால்
வந்திடுவார் தங்கமயமான ஆனந்தனாக
நல்லதொரு விழாப்பொருட்டு மாந்தர் சூழ
நலமான அன்னமுடன் விடமுறிவான


Call him as “Vallabane” into the Jothi
So will he arise in golden form with Aanandham (higher level of happiness)
Good to celebrate the day with people
With Annam (food) and the Herb (the cuts poison)


                                         16

விடமுறிவான ஔடதங்கள் ஈய நன்மை
வாக்குப்படி நாகமதின் பாம்பு போன்ற
விடமெல்லாம் வசியமது ஆகும் அப்பா
வீர்யமாய் லோகத்தோரின் அறியா பீடை

Issue herb portions that heal Poisons (on his star day)
As per verse “Like the King Cobra
My son all nature of poisons will be Enchanted
With Mighty-force to heal people those who are afflicted                                       17

பீடையெல்லாம் முறிக்கவே சித்தம் கொண்டார்
பிசகில்லா வரவேற்று ஆசி கொள்வீர்
சோடை யில்லா கூடலதனின் நாதனம்மை
சீர்பெற்ற அழகனவன் ஆசி நன்றாய்


He has desired to crack all afflicted with force(illness: mental/Physical)
Hence welcome him well and get his higher blessings
The flawless Madurai's Nadhan Ammai’s (Madurai Meenakshi)
Perfected handsome is he, with his great blessings


                                      18

நன்றான அகமுடையான் என்று  சித்தர்
நீடுழி குலபந்தம் கொண்டார்கள் அப்பா
முன்னம்பல ஞானவழி கொண்ட சங்கமம்
மொழிந்தோமே சீவமதாம் சூட்சம் முற்றே


Is the Siddha of Beautiful inner self (agamudaiyan – beautiful innerness - Sundaram)
Had made guruparampara (relationship) of disciples for generations
As the Sangam of Gnana Marga of Older days
Thus I finish my verses today of Seeva Soochma _____________ END______________

வாருங்கள் எல்லாம்வல்ல உயர் சித்தன் வல்லப குருநாதன் சித்தர் சுந்தரானந்தர் பெருமானை வணங்கி ஆத்ம பொலிவும், ஞான தெளிவும் வளமான வாழ்வும் பெறுங்கள்.


No comments:

Post a Comment